บริการเป็นเลิศ เครือข่ายเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งตนเองได้
เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • ระบบงานบริหาร
 • ฐานข้อมูล อสม. ปี 2558
 • บันทึกการประชุม
 • KPIผู้บริหาร1/2558
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2558
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2558
 • ระบบบริหารโครงการ สสจ.58
 • Link ระบบงานอื่น
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ
 • ระเบียบงานบริหาร
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สธ)
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สสจ.นครพนม.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.บ้านแพง
 • รพ.โพนสวรรค์
 • รพ.สกลนคร

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน คุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.ละ 1 ท่าน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน คบส. ระดับเชี่ยวชาญ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะริเวอร์โฮเต็ล จังหวัดนครพนม ขอให้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ พร้อมเพรียงกัน
 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ออกตรวจร้านค้าและสรุปผลการตรวจร้านค้าในพื้นที่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 ตามแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดได้ใน locker เว็ป โดยกำหนดให้ส่งรายงานผลดังต่อไปนี้ 1. แบบสรุปผลการตรวจร้านค้า จำนวน 1 ชุด 2. แบบบันทึกการตรวจแนะนำร้านค้า จำนวน 1 เล่ม ขอให้ส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ภายในวันที่ 27 มกราคม 2558 ขอความร่วมมือด้วยครับ
 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังการจำหน่ายกระเช้าของขวัญที่บรรจุอาหารหมดอายุในเขตพื้นที่ ตามแบบฟอร์มใน locker เว็ปนี้ ขอให้ส่งผลการตรวจสอบมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปากภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นหนังสือราชการ ขอความร่วมมือออกตรวจสอบโดยพร้อมเพรียงกัน
 • ด่วน เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับตำบล ตามแบบฟอร์มนี้ ดาวน์โหลดได้ทางเว็ป สสอ.ปลาปาก กำหนดให้ รพ.สต.ที่มี อปท. ตั้งอยู่ เป็นผู้ลงรายงาน ประสานข้อมูลกันนะครับ ส่ง สสอ.ปลาปาก ทางเมล์ cdcplapak@gmail.com ภายใน 18 ธันวาคม 2557 ขอความร่วมมือด้วยครับ
 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอความร่วมมือส่งรายงาน 43 แฟ้ม ในทุกๆ วัน ทางเว็ป http://203.157.176.17/hdc/main/index.php และจะเริ่มนับเป็นคะแนนการประเมินในวันที่ 16 ตุลาคม 57 (วันนี้) เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือส่งรายงาน 43 แฟ้ม ผ่านโปรแกรม JHCIS ด้วยนะครับ

 • ข่าวกิจกรรมขององค์กร

   กิจกรรมเพื่อองค์กร » ระบบการประชุม E-MEETING ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
  ระบบการประชุม E-MEETINGนโยบายสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ให้ใช้ระบบ Paperless เพื่อลดการใช้กระดาษในการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่าน ได้ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. บันทึกการประชุม
  2. ระเบียบวาระการประชุม
  3. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม LINK ดังนี้ https://sites.g
   โดย : ธวัชชัย แสงจันทร์  เมื่อ 29 ม.ค. 2558 (อ่าน 114 ครั้ง)
   กิจกรรมเพื่อองค์กร » นโยบายของสาธารณสุขอำเภอปลาปาก  ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
  นโยบายของสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  นโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข
  นายอาทิตย์ สุทธิสาร
  สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2558
  1.บริการประชาชนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เอื้ออาทรดุจญาติมิตร มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
   โดย : ธวัชชัย แสงจันทร์  เมื่อ 27 ม.ค. 2558 (อ่าน 56 ครั้ง)

  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ/เอกสาร/ข่าวสาร

  376 :
  สรุปวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 3 มีนาคม 58(26 คนอ่าน)   03/03/2558
  375 :
  บันทึกการประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2558 (27 คนอ่าน)   03/03/2558
  374 :
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ปี 2558(23 คนอ่าน)   27/02/2558
  373 :
  แบบ checklist งาน สช / ยาเสพติด / รพ.สต.ติดดาว / บริหารยุทธศาสตร์(49 คนอ่าน)   18/02/2558
  371 :
  แบบ CHECK LIST งานบริหาร คุณวาสนา ปี 2558(48 คนอ่าน)   18/02/2558
  370 :
  template เตรียมการประเมินตำบลจัดการสุขภาพ งาน สช. 6.1(30 คนอ่าน)   18/02/2558
  369 :
  แบบ CHECK LIST งานควบคุมภายใน ปี 2558(42 คนอ่าน)   16/02/2558
  368 :
  คำสั่ง คปสอ. อนามัยแม่และเด็ก ปี 2558(36 คนอ่าน)   13/02/2558
  366 :
  แบบสัญญายืมเงิน ฉบับใหม่ ที่ สสจ.กำหนด(51 คนอ่าน)   13/02/2558
  365 :
  แบบฟอร์มควบคุมการตัดงบเงินบำรุง ของ รพ.สต. แนบปะหน้ามาพร้อมขออนุมัติต่างๆ (53 คนอ่าน)   09/02/2558
  364 :
  ส่งสำเนาคำสั่งอยู่เวรยาม/รปภ/ปฏิบัติงานเชิงรุก/ศูนย์พึ่งได้(44 คนอ่าน)   09/02/2558
  363 :
  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการทั้ง ยุทธศาสตร์ งานประจำ / ลงข้อมูล/พิมพ์ ส่ง สสอ. พร้อมไฟล์ทางเมล์(63 คนอ่าน)   02/02/2558
  362 :
  ส่งสำเนาคำสั่งการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน/ยุทธศาสตร์ ของจนท.สสอ.(58 คนอ่าน)   19/01/2558
  361 :
  แบบประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. การแพทย์แผนไทย ส่งภายในวันที่ 15 มค 58(44 คนอ่าน)   12/01/2558
  360 :
  อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (เมษายน ๒๕๕๗) การฝึกอบรม สัมมนาฯ(81 คนอ่าน)   14/11/2557  ปฏิทินกิจกรรม


  ผู้บริหาร

  นายอาทิตย์ สุทธิสาร
  สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  Locker
 • สสอ.ปลาปาก (7)
 • สอ.หนองฮี (4)
 • สอ.โคกสว่าง (1)
 • สอ.มหาชัย (3)
 • สอ.นามะเขือ (2)
 • สอ.หนองเทาใหญ่ (1)
 • รพช.ปลาปาก (121)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • E-report
 • รายงาน ก.2 ปี 2558
 • รายงาน E-report ปี 2556
 • ระบบส่งข้อมูล 18 แฟ้ม ทุกวัน
 • รายงานประหยัดพลังงานOnline
 • การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • บันทึกผู้พิการของ สปสช.
 • บันทึกข้อมูลผู้พิการICFสสจ.
 • รายงานการคลอด ก.2 ปี 2557
 • ทส 002 รง ในเดือนธันวาคม 56
 • Home Health Care
 • บันทึกส่งต่อผู้ป่วยเตียง3
 • รายชื่อ Palliative care
 • ลงเยี่ยมบ้านฝ่าย PCU
 • Long term care รพ.นครพนม
 • ระบบส่งต่อผู้ป่วย 2555
 • ดูทะเบียนรับ-ส่ง ต่อผู้ป่วย
 • เวบไซต์หน่วยงานในสังกัด
 • มหาชัย
 • โคกสูง
 • โคกสว่าง
 • หนองเทาใหญ่
 • หนองฮี
 • นาดอกไม้
 • กุตาไก้
 • นามะเขือ
 • โพนสวาง • Themes by websurin