บริการเป็นเลิศ เครือข่ายเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งตนเองได้
เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • ระบบงานบริหาร
 • ผลงานดีเด่น รอบ 1-2557
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2557
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2557
 • Link ระบบงานอื่น
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ(2556)
 • งานสารบรรณเดิม
 • ระเบียบงานบริหาร
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สธ)
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สปสช)
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สวัสดิการข้าราชการ
 • สสจ.นครพนม.
 • งานโรคติดต่อ สสจ.นพ.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.ศรีสงคราม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.ธาตุพนม
 • สสอ.เรณูนคร
 • สสอ.โพนสวรรค์
 • สสอ.บ้านแพง
 • รพ.โพนสวรรค์
 • รพ.ปลาปาก
 • รพ.นาหว้า
 • รพ.นาทม
 • รพ.ธาตุพนม
 • รพ.สกลนคร

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ขอความร่วมมือลงข้อมูลความครอบคลุมภาวะโภชนาการเด็ก อายุ 0-71 เดือน งวดเดือนเมษายน 57 เป้าหมายร้อยละ 90 ขึ้นไป ขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 57 นะครับ
 • ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประขำปี 2557 ในวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
 • ด่วนที่สุด เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุมประจำเดือน ในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ สสอ.ปลาปาก
 • ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง ประชุมคณะกรรมการ DHS ได้แก่ ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง ถ้า ผอ.ไม่อยู่ให้ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค มาแทน ในวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ที่ ห้องประชุมอำเภอปลาปาก
 • ด่วน เรียน รพ.สต. ทุกแห่ง ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.ละ 1 ท่าน เข้าร่วมรับการประเมินยุทธฯ รอบที่ 1 ปี 57 ในวันที่ 12 มีนาคม 57 เวลา 08.00 น. ณ สสอ.ปลาปาก ทั้งนี้ขอให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี 1. แฟ้มสะสมงานคุ้มครองผู้บริโภค 2. หลักฐานการรับหนังสือราชการจาก สสอ. 3. หลักฐานการส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปชุมชนและหอกระจายข่าว 4. สำเนาโครงการคุ้มครองผู้บริโภค (ถ้ามี) ขอให้เข้าร่วมรับโดยพร้อมเพรียงกัน
 • ด่วนที่สุด เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง และผู้รับผิดชอบงานประกัน ลงข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่จะขอตรวจสอบสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพแบบใช้ Smart card ตามแบบฟอร์มที่ส่งใน locker นี้ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยมี User + Password เข้าใช้เลย ให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ มาที่ สสอ.ปลาปาก คนละ 1 ชุด เพื่อรวบส่งต่อไป ส่งไฟล์มาที่ cdcplapak@gmail.com ภายในวันที่ 28 มกราคม 2557 (สถานบริการ ละ 3 ท่าน นะครับ) ช้ากว่านี้ท่านจะเข้าใช้งานไม่ได้นะครับ

 • ดาวน์โหลดหนังสือราชการ/เอกสาร/ข่าวสาร

  320 :
  วารประชุม/บันทึกประชุม มีนาคม 2557(28 คนอ่าน)   03/04/2557
  319 :
  ลงบันทึก รายงานการประเมินสภาวะสุขภาพ อสม.(61 คนอ่าน)   18/03/2557
  318 :
  แบบประเมินและแบ่งตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2557(108 คนอ่าน)   12/02/2557
  317 :
  คำสั่งแพทย์แผนไทย ไปให้บริการที่ที่ว่าการอำเภอ(54 คนอ่าน)   11/02/2557
  316 :
  แบบรายงานทูบีนัมเบอร์วัน ส่งทุกวันที่ 20 ของเดือน เริ่มมกราคม(ส่ง 30 มกราคม)(66 คนอ่าน)   24/01/2557
  315 :
  โอนเงิน Fixcost งวดที่ 1-2557 (57 คนอ่าน)   24/01/2557
  314 :
  คำสั่งอำเภอปลาปาก 12/2557 แต่งตั้งกรรมการจัดการสุขภาพชุมชน(94 คนอ่าน)   23/01/2557
  313 :
  คำสั่งอำเภอปลาปาก 11/2557 การปฏิบัติงานเชิงรุก(63 คนอ่าน)   23/01/2557
  312 :
  คำสั่งอำเภอปลาปาก 10/2557 เวรยามรักษาความปลอดภัย(49 คนอ่าน)   23/01/2557
  311 :
  คำสั่งอำเภอปลาปาก 9/2557 เวรยามรักษาพยาบาล(50 คนอ่าน)   23/01/2557
  310 :
  แบบฟอร์ม สมัคร/ลาออก/ขอรับเงินมูลนิธิ อสม(46 คนอ่าน)   23/01/2557
  309 :
  สรุปผลการประชุมมอบนโยบายงาน NCD 2557 (ประนมพร)(81 คนอ่าน)   22/01/2557
  308 :
  แนวทางขั้นตอนการตรวจ LAB / แบบฟอร์มส่ง lab /แผนการตรวจ(62 คนอ่าน)   22/01/2557
  307 :
  แบบประเมินหมู่บ้านชุมชนจัดการสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่วม ชุมชนเข็มแข็ง ปี 57(70 คนอ่าน)   21/01/2557
  306 :
  แผนปฏิบัติการของทุก รพ.สต. ปีงบประมาณ 2557(100 คนอ่าน)   08/01/2557  ปฏิทินกิจกรรม


  ผู้บริหาร

  นายไพโรจน์ คำหาญ
  สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  Locker
 • สสอ.ปลาปาก (113)
 • สอ.หนองฮี (8)
 • สอ.กุตาไก้ (7)
 • สอ.บ้านนาดอกไม้ (1)
 • สอ.นามะเขือ (11)
 • รพช.ปลาปาก (106)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • E-report
 • รายงาน E-report ปี 2556
 • ระบบส่งข้อมูล 18 แฟ้ม ทุกวัน
 • รายงานประหยัดพลังงานOnline
 • การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • บันทึกผู้พิการของ สปสช.
 • บันทึกข้อมูลผู้พิการICFสสจ.
 • รายงานการคลอด ก.2 ปี 2557
 • ทส 002 รง ในเดือนธันวาคม 56
 • Home Health Care
 • บันทึกส่งต่อผู้ป่วยเตียง3
 • รายชื่อ Palliative care
 • ลงเยี่ยมบ้านฝ่าย PCU
 • ทะเบียนผู้ป่วยงาน HHC
 • ระบบส่งต่อผู้ป่วย 2555
 • ดูทะเบียนรับ-ส่ง ต่อผู้ป่วย
 • เวบไซต์หน่วยงานในสังกัด
 • มหาชัย
 • โคกสูง
 • โคกสว่าง
 • หนองเทาใหญ่
 • หนองฮี
 • นาดอกไม้
 • กุตาไก้
 • นามะเขือ
 • โพนสวาง • Themes by websurin