บริการเป็นเลิศ เครือข่ายเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งตนเองได้
เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • ระบบงานบริหาร
 • ผลงานดีเด่น รอบ 2-2557
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2557
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2557
 • Link ระบบงานอื่น
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ(2556)
 • งานสารบรรณเดิม
 • ระเบียบงานบริหาร
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สธ)
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สปสช)
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สวัสดิการข้าราชการ
 • สสจ.นครพนม.
 • งานโรคติดต่อ สสจ.นพ.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.ศรีสงคราม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.ธาตุพนม
 • สสอ.เรณูนคร
 • สสอ.โพนสวรรค์
 • สสอ.บ้านแพง
 • รพ.โพนสวรรค์
 • รพ.ปลาปาก
 • รพ.นาหว้า
 • รพ.นาทม
 • รพ.ธาตุพนม
 • รพ.สกลนคร

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลประชากร ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 57 ในพื้นที่ตามแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดได้ที่เว็ป) เพื่อนำไปจัดทำประชากรกลางปี 2557 ส่ง สสจ.นพ. ต่อไป ขอให้ส่ง สสอ.ปลาปาก ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ทางเมล์ cdcplapak@gmail.com ขอความร่วมมือด้วยครับ
 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง กรณีที่คนไข้มาขอย้ายสถานบริการ เพื่อขอใช้สิทธิบัตรทอง ให้ท่านทำการแจ้ง รพ.ปลาปาก เพื่อขอให้อนุมัติเข้าใช้สิทธิหน่วยบริการส่งต่อเป็น รพ.ปลาปาก โดยแจ้งเลขบัตร ปชช. 13 หลักของคนไข้ ให้กับทาง รพ.ปลาปาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ ในวันที่มีการเปลี่ยนสถานบริการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานพยาธิใบไม้ตับหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รพ.สต. ละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมในพื้นที่ ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ สสจ.นพ. ขอให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน มารับหนังสือเชิญที่ สสอ. นะครับ
 • เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือ และวางแผนการปฏิบัติงาน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
  ดังนั้น จึงขอเชิญท่านพร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค เข้าประชุมประจำเดือนในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ขอให้ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในสถานบริการ ออกตรวจร้านค้าและสรุปผลการตรวจร้านค้าในพื้นที่ ตามแบบฟอร์ม ส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ คุณวัชรพงษ์ คำเชียง โทร 042-589075 แบบฟอร์มดาวนโหลดได้ในเว็ป นะครับ
 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี จะจัดการประชุมมหกรรมวิชาการเครือข่ายนวตกรระบบหลักประกันสุขภาพอีสานตอนบน สุขภาพดีวิถีอีสาน ปี 2557 ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 57 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล นั้น จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ส่งผลงานวิชาการภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 57 สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณวันรพี สมณช้างเผือก โทร 090-1975216 หรือ 089-1428740 ดูแบบฟอร์มได้ที่ http://udonthani.nhso.go.th ครับ
 • เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ตามที่ สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 8 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ระดับปฐมภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 8 ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนการพัฒนาระบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน คปสอ.และ รพ.สต.ติดดาว โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
 • ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก จึงขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประชุมในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมนครพนมริเวอร์วิวด์ จังหวัดนครพนม โดยเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด

 • ดาวน์โหลดหนังสือราชการ/เอกสาร/ข่าวสาร

  333 :
  powerpoint รพสต.หนองฮี (ประเมินอำเภอควบคุมโรค)(17 คนอ่าน)   09/07/2557
  332 :
  รูปเล่ม อำเภอควบคุมโรค(ตำบลหนองฮี)(21 คนอ่าน)   09/07/2557
  331 :
  powerpoint อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง(15 คนอ่าน)   09/07/2557
  330 :
  รูปเล่มอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง2557(16 คนอ่าน)   09/07/2557
  329 :
  คู่มือ แบบฟอร์ม หลักเกณฑ์ การเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน Long term care(15 คนอ่าน)   03/07/2557
  328 :
  ร่างการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (ส่ง 9 สค 57)(13 คนอ่าน)   01/07/2557
  327 :
  หนังสือราชการ การบันทึกข้อมูลสุขภาพ อสม. (19 คนอ่าน)   30/06/2557
  326 :
  ตัวอย่าง ใบสมัคร อสม.ทดแทน ใบลาออก หนังสือราชการเสนอมาที่ สสอ(36 คนอ่าน)   19/05/2557
  325 :
  แบบประเมิน รอบที่ 1 /2557 ของ พกส. ลูกจ้าง (59 คนอ่าน)   16/05/2557
  324 :
  ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการ ที่เสนอขออนุมัติ สสอ.(37 คนอ่าน)   16/05/2557
  323 :
  ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตไปราชการส่งถึงนายอำเภอ(ผ่านให้ สสอ.เห็นชอบ) (41 คนอ่าน)   16/05/2557
  321 :
  รายการโอนเงิน FiXCOST รอบ 3 และเงินเดือนบุคลากร(42 คนอ่าน)   28/04/2557
  320 :
  วารประชุม/บันทึกประชุม มีนาคม 2557(74 คนอ่าน)   03/04/2557
  319 :
  ลงบันทึก รายงานการประเมินสภาวะสุขภาพ อสม.(105 คนอ่าน)   18/03/2557
  318 :
  แบบประเมินและแบ่งตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2557(149 คนอ่าน)   12/02/2557  ปฏิทินกิจกรรม


  ผู้บริหาร

  นายไพโรจน์ คำหาญ
  สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  Locker
 • สสอ.ปลาปาก (126)
 • สอ.โคกสว่าง (9)
 • สอ.นามะเขือ (21)
 • รพช.ปลาปาก (110)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • E-report
 • รายงาน E-report ปี 2556
 • ระบบส่งข้อมูล 18 แฟ้ม ทุกวัน
 • รายงานประหยัดพลังงานOnline
 • การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • บันทึกผู้พิการของ สปสช.
 • บันทึกข้อมูลผู้พิการICFสสจ.
 • รายงานการคลอด ก.2 ปี 2557
 • ทส 002 รง ในเดือนธันวาคม 56
 • Home Health Care
 • บันทึกส่งต่อผู้ป่วยเตียง3
 • รายชื่อ Palliative care
 • ลงเยี่ยมบ้านฝ่าย PCU
 • ทะเบียนผู้ป่วยงาน HHC
 • ระบบส่งต่อผู้ป่วย 2555
 • ดูทะเบียนรับ-ส่ง ต่อผู้ป่วย
 • เวบไซต์หน่วยงานในสังกัด
 • มหาชัย
 • โคกสูง
 • โคกสว่าง
 • หนองเทาใหญ่
 • หนองฮี
 • นาดอกไม้
 • กุตาไก้
 • นามะเขือ
 • โพนสวาง • Themes by websurin