• หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • แผนพัฒนา 3 ปี(รพสต.)
 • ฐานข้อมูล อสม. ปี 2558
 • บันทึกการประชุม
 • ประวัติการลา
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2559
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2559
 • ระบบบริหารโครงการ สสจ.58
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ
 • ระเบียบงานบริหาร
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สสจ.นครพนม.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.บ้านแพง • ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปี  2556-2559

  วิสัยทัศน์  VISION

   ชาวปลาปากสุขภาพดี มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการมีคุณภาพ   

  พันธกิจ  MISSION

       1.จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
       2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนในการจัดบริการสุขภาพ
       3.พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติภาระกิจและยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

  ประเด็นยุทธศาสตร์
     1.ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ
     2. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการบริโภค
     3. ประชาชนมีการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง
     4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  เ้ป้าประสงค์

  1.หน่วยบริการสุขภาพมีมาตรฐานสามารถจัดบริการตอบสนองความต้องการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
  2.ประชาชนมีหลักประกันและเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยความมั่นใจ
  3.ปัญหาสุขภาพของอำเภอปลาปาก ลดลง
  4.ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ
  5.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
  6.ระบบการจัดการสุขภาพของชุมชน การเฝ้าระวังโรคและภัยคุกคามสุขภาพ มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
  7.บุคลากรด้านสุขภาพมีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์
  8.บุคลากรด้านสุขภาพมีความสามัคคี มีขวัญกำลังใจ มีคุณธรรม
  9.ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
  10.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


  SWOT ทบทวนปี 2558

  จุดแข็ง
  1. งบประมาณในระดับโรงพยาบาลมีเพียงพอ
  2. คุณภาพบริการของโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาผ่านมาตรฐาน
  3. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน
  4. บุคลากรมีเพียงพอในการให้บริการ
  5. มีระบบส่งต่อที่ดี

  จุดอ่อน
  1. มีข้อจำกัดในการใช้งบประมาณ
  2. ขาดการวางแผนงานที่ดี การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
  3. บุคลากรขาดสมรรถนะที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ การแบ่งบทบาทหน้าที่ไม่ชัดเจน
  4. ยาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอในการให้บริการในระดับปฐมภูมิ
  5. การประสานงานระหว่าง รพ. กับ รพ.สต. ไม่ดีพอ
  6. ประชาชนขาดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
  7. งบประมาณในระดับหน่วยบริการปฐมภูมิไม่เพียงพอ

  โอกาส
  1. ผู้รับบริการ / ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม ได้รับการสนับสนุน ในการดำเนินงาน
  2. ประชาชนมีความรู้มากขึ้น
  3. เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
  4. อปท. มีความเข้มแข็ง
  5. เทคโนโลยีการสื่อสาร เข้าถึงได้ง่ายขึ้น

  อุปสรรค
  1. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการดูแลสุขภาพ
  2. นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย
  สงวนลิขสิทธิ์โดย © All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2011-04-12 (5887 คนอ่าน)

  [ ย้อนกลับ ]  Themes by websurin