• หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • แผนพัฒนา 3 ปี(รพสต.)
 • ฐานข้อมูล อสม. ปี 2558
 • บันทึกการประชุม
 • ประวัติการลา
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2559
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2559
 • ระบบบริหารโครงการ สสจ.58
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ
 • ระเบียบงานบริหาร
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สสจ.นครพนม.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.บ้านแพง


 • แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ประกอบด้วย
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
  เป้าประสงค์ที่ 1 มีการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของอำเภอปลาปาก
  ตัวชี้วัด
  1.1 หน่วยบริการสาธารณสุขมีกระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มากกว่า 70 คะแนน
  1.2 หน่วยบริการสาธารณสุขมีคะแนนการประเมินกระบวนการส่งเสริมสุขภาพเด็กและ เยาวชนในโรงเรียน ระดับดี
  1.3 สถานบริการที่มีคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานทันตสุขภาพใน ช่องปาก ระดับ 3 ขึ้นไป
  1.4 เด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ
  1.5 เด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ

  เป้าประสงค์ที่ 2.การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
  2.1 สถานบริการที่บรรลุเกณฑ์มาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT ผ่านเกณฑ์คะแนนมากกว่า ร้อยละ 80
  2.2 สถานบริการบรรลุเกณฑ์คุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ผ่านเกณฑ์คะแนนมากกว่า ร้อยละ 80
  2.3 สถานบริการบรรลุเกณฑ์การดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
  2.4 มีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
  2.5 มีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม
  2.6 สถานบริการผ่านเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานยาเสพติด ผ่านเกณฑ์คะแนนมากกว่า 80 คะแนน
  2.7 สถานบริการผ่านเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ ยาสูบ ผ่านเกณฑ์คะแนน > 80 คะแนน
  2.8 สถานบริการผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ผ่านเกณฑ์คะแนน > 80 คะแนน
  2.9 สถานบริการที่มีการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีไทยลดโรคภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผ่านเกณฑ์
  เป้าประสงค์ที่ 3.ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  3.1 สถานบริการบรรลุเกณฑ์การดำเนินงานอาหารปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์คะแนนมากกว่า ร้อยละ 80
  3.2 สถานบริการผ่านเกณฑ์การประเมินกระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม ผ่านเกณฑ์คะแนนมากกว่า ร้อยละ 80
  3.3 สถานบริการผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วม ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 75
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
  เป้าประสงค์ที่ 4.หน่วยบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถจัดบริการที่สอดคล้องกับความต้องการสุขภาพในพื้นที่
  4.1 โรงพยาบาลที่มีคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการพัฒนาคุณภาพ ผ่านเกณฑ์คะแนน > 4 คะแนน (รพ.ปลาปาก)
  4.2 สถานบริการที่มีการส่งข้อมูลผู้ป่วยส่งต่อทุกประเภทผ่านระบบ Refer link (รพ.ปลาปาก)
  4.2 สถานบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว / PCA
  4.4 ระดับความสำเร็จในการจัดบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์พื้นบ้านตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 3 ขึ้นไป
  เป้าประสงค์ที่ 5.ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพและเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยความมั่นใจ
  5.1 สถานบริการที่มีการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพผ่านเกณฑ์คะแนนมากกว่า 3 คะแนน

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ
  เป้าประสงค์ที่ 6.มีระบบการจัดการสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง บนพื้นฐานสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยแบบพอเพียง
  6.1 ชุมชนผ่านเกณฑ์ระบบการจัดการสุขภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมชุมชนเข้มแข็ง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

  เป้าประสงค์ที่ 7.บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการและมีการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  7.1 หน่วยงานสาธารณสุขที่มีระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด

  เป้าประสงค์ที่ 8.มีระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
  8.1 หน่วยงานสาธารณสุขที่มีระดับความสำเร็จของการวางระบบควบคุมภายใน ระดับ 5
  8.2 หน่วยงานสาธารณสุขที่มีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระดับ 5
  8.3หน่วยงานสาธารณสุขที่มีการดำเนินงานบัญชีเกณฑ์คงค้าง ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  8.4 หน่วยงานสาธารณสุขที่มีระดับความสำเร็จของการจัดการข้อร้องเรียน ระดับ 5

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  เป้าประสงค์ที่ 9.หน่วยงานสาธารณสุข อำเภอปลาปาก นครพนมมีการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  9.1 สถานบริการที่มีคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพและ เชื่อมโยงทุกระดับ
  เป้าประสงค์ที่ 10.ระบบสารสนเทศสุขภาพ มีคุณภาพเอื้อต่อการบริการและการตัดสินใจ ทางการบริหาร
  10.1 หน่วยบริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสารสนเทศสุขภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ปรับแก้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554
  สงวนลิขสิทธิ์โดย © All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2011-04-12 (5804 คนอ่าน)

  [ ย้อนกลับ ]  Themes by websurin