• หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • แผนพัฒนา 3 ปี(รพสต.)
 • ฐานข้อมูล อสม. ปี 2558
 • บันทึกการประชุม
 • ประวัติการลา
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2559
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2559
 • ระบบบริหารโครงการ สสจ.58
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ
 • ระเบียบงานบริหาร
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สสจ.นครพนม.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.บ้านแพง






 • อำเภอปลาปาก นครพนม


  ข้อมูลทั่วไปของอำเภอปลาปาก

  ประวัติอำเภอปลาปาก

      สถานที่ตั้งรกรากชนเผ่าชาวปลาปากบรรพบุรุษมีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองมหาชัยเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในยุคที่พระยากู่แก้วเป็นเจ้าเมือง ได้ถูกพวกจีนฮ่อรุกราน เจ้าเมืองมหาชัย จึงนิมนต์พระหลวงพ่อสมภารและพระน้องชายชื่อเพียรหาญ อพยพ พลเมืองจำนวนหนึ่งข้ามแม่น้ำโขงมาทางฝั่งไทย โดยตอนแรกได้มาขออาศัยกับเจ้าพรหมมา เจ้าเมืองนครพนมสมัยนั้น ต่อมาหลวงพ่อสมภารได้ขออพยพมาอยู่ที่บริเวณ “ทามแคม” ซึ่งเป็นบริเวณห้วยบังขนังในปัจจุบัน เพราะเห็นว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยเผือก มัน กลอย ปลา และมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำมาหาเลี้ยงชีพ จึงได้ตั้งที่พักอาศัย แต่เนื่องจากบริเวณนั้น เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำท่วม ผู้คนจึงอพยพ ไปสู่ที่สูงซึ่งเป็นหมู่บ้านร้างว่าง มีวัดที่ทรุดโทรมสภาพปรักหักพัง ในโบสถ์มีพระทองสัมฤทธิ์ และป้ายเขียนด้วยอักษรลาวว่า “วัดบ้านนาบุ่งทุ่งนาปลาเว้า” ซึ่งตำนานปลาเว้า มาจากบริเวณนี้ในช่วงฤดูฝนมีน้ำหลากมาก จึงทำให้มีปลาชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายปลาตะเพียนทอง มารวมกันเป็นจำนวนมากส่งเสียงร้องอื้ออึง คล้ายเสียงคนพูดกัน ชาวบ้านจึงพากันเรียกขานบริเวณแห่งนี้ว่า ปลาเว้า(ปลาพูด) และเปลี่ยนมาเป็น ปลาปาก ถึงปัจจุบัน

  ประวัติการก่อตั้งอำเภอปลาปาก

      ปลาปาก เดิมเป็นตำบลหนึ่งที่ขึ้นกับอำเภอเมืองนครพนม ต่อมาเมื่อวันที่  21  สิงหาคม พ.ศ. 2507  ทางราชการได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ ประกอบด้วย  3  ตำบล  ได้แก่ ตำบล     ปลาปาก  ตำบลหนองฮี ตำบลกุตาไก้ มี ร.ท. วินัย  บุญรัตนผลิน มารักษาราชการในฐานปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอปลาปาก คนแรก  ต่อมาปี พ.ศ. 2514 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ  ประกอบด้วย  8  ตำบล  คือ  ตำบลปลาปาก  ตำบลหนองฮี  ตำบลกุตาไก้  ตำบลนามะเขือ  ตำบลโคกสว่าง ตำบล  โคกสูง ตำบลมหาชัยและตำบลหนองเทาใหญ่ ประชาชนเผ่าต่างๆ ที่ตั้งรกราก มีทั้งหมด 5  เผ่า คือ เผ่าไทญ้อ  เผ่าไทยกะเลิง  เผ่าไทลาว  เผ่าภูไทและเผ่าไทยโส้

      สถานที่ตั้ง

      ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนของประเทศ อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครพนม ระยะทางห่างจากจังหวัด  44  กิโลเมตร  ห่างจากรุงเทพมหานครประมาณ  675  กิโลเมตร  ขนาดมีเนื้อที่ประมาณ 555  ตารางกิโลเมตร ประมาณ 346,876 ไร่  รูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู มีพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 151,717 ไร่  

      ชุมชนเมือง ได้แก่ บริเวณเทศบาลปลาปาก ซึ่งประกอบด้วยชุมชน  5  ชุมชน ได้แก่ ชุมชน    ปลาปาก หมู่ที่  1  ชุมชนปลาปาก หมู่ที่  2   ชุมชนปลาปาก หมู่ที่  13  ชุมชนบ้านกอก หมู่ที่  5  ชุมชนบ้านโนนคูณ  หมู่ที่  11

      ชุมชนชนบท  เป็นลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชาชนในตำบลต่างๆ ที่อยู่นอกเขตเทศบาล  โดยอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  80  หมู่บ้าน  ส่วนใหญ่ประชาชนจะตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ

      อาณาเขต

  • ทิศเหนือ     ติดต่อกับ      อำเภอเมืองนครพนม
  • ทิศใต้          ติดต่อกับ    อำเภอนาแก กิ่งอำเภอวังยาง  อำเภอเรณูนคร
  • ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ     อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
  • ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ     อำเภอกุสุมาลย์  อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

      เขตการปกครอง  แบ่งการปกครองออกเป็น  2 รูปแบบ ได้แก่ การปกครองส่วนภูมิภาค  และการปกครองส่วนท้องถิ่น  

          -  การปกครองส่วนภูมิภาค  แบ่งการปกครองออกเป็น  8 ตำบล 85  หมู่บ้าน  ดังตาราง 1

  ตาราง  1  แสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละตำบล

             ตำบล    หมู่บ้าน    ระยะทางห่างจากอำเภอ (กม.)
  • ปลาปาก    16       0
  • หนองฮี     12       12
  • มหาชัย      8        12
  • กุตาไก้     12        16
  • โคกสูง      10       10
  • โคกสว่าง    8         8
  • นามะเขือ    11       21
  • หนองเทาใหญ่    8    8

  ที่มา :  ข้อมูลกลางปี 2551

          -  การปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งการปกครองออกเป็นเทศบาล  1  แห่ง  และ  องค์การบริหารส่วนตำบล   8  แห่ง

  สภาพทางเศรษฐกิจ

    ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพกสิกรรรม  ร้อยละ  90  รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศไต้หวัน สิงค์โปร บรูไน เป็นต้น

      ภาคเกษตรกรรม  

          -  พืชเศรษฐกิจ  ที่สำคัญได้แก่   ข้าว  ยาสูบ  มะเขือเทศ  โดยเฉพาะข้าว ประชาชนปลูกกันมาและส่งขายนอกจังหวัดหรือต่างประเทศ โดยจะปลูกตามฤดูกาล  ปีละ  1  ครั้ง  ส่วนผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ เช่น มะเขือเทศ  ยาสูบ ปลูกในฤดูแล้ง ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว ผลผลิตจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงพื้นที่

          -  พืชที่ทางรัฐส่งเสริมในอนาคต ได้แก่ ยางพารา  ผลไม้ในเขตร้อน

      ภาคอุตสาหกรรม  เป็นอุตสาหกรรมเล็กๆ ในครัวเรือนเช่น โรงสีข้าว เป็นต้น

  สภาพทางสังคม

      ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 99.5  นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ  0.5 วัด  69  แห่ง  พระสงฆ์  185  รูป

  ข้อมูลการศึกษา

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา    จำนวน (แห่ง)    นักเรียน (คน)
  • โรงเรียนประถมศึกษา           43                5,100
  • โรงเรียนขยายโอกาส              5                 434
  • โรงเรียนมัธยมศึกษา               6              3,242
  • โรงเรียนเอกชน                      1                260

  การคมนาคม

      การคมนาคมขนส่งที่สำคัญ ได้แก่ การขนส่งทางบก  ซึ่งมีเส้นทางมาตรฐานที่สามารถติดต่อกับจังหวัดและอำเภอใกล้เคียง จำนวน  2  เส้นทางคือ  ทางหลวงแผ่นดินที่ นพ  2276  จากอำเภอปลาปาก – กุรุคุ เพื่อเข้าสู่จังหวัดนครพนม และเส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินที่ นพ  2276  จากอำเภอปลาปาก – หนองฮี เพื่อเข้าสู่อำเภอเรณูนครพนม  อำเภอนาแก  เป็นต้น

  ศิลปวัฒนธรรม

      อำเภอปลาปาก มีขนบธรรมเนียประเพณีวัฒนธรรมแบบอย่างของชาวอีสานทั่วไป  โดยเฉพาะประชาชนในชนบทยังนับถือ “ฮีตสิบสอง  ครองสิบสี่” โดยสามารถสรุปภาพของวัฒนธรรม ได้ดังนี้

  • ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
  • ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน  ได้แก่ หมอเหยา  หมอลำส่อง
  •  ภาษาที่พูด ภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น ภาษาญ้อ  ภาษาอีสาน

  วัฒนธรรมประเพณี

  • ประเพณีไหลเรือไฟ ในเทศกาลออกพรรษา โดยรวมกันทำทั้งจังหวัด
  • ประเพณีสงกรานต์
  • ประเพณีลอยกระทง
  • งานบุญบ้องไฟ  บุญกองข้าว
  • งานบุญพระเวสสันดร

  การละเล่นพื้นบ้าน

  • ฟ้อนภูไท
  • รำศรีโคตรบูรณ์
  •  เซิ้งแหย่ไข่มดแดง

  แหล่งท่องเที่ยว ปูชนียสถาน

  • สวนรุกชาติวังปอพาน (บ้านปลาปาก หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก)
  • อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกกคูณ (บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ 7 ต.หนองฮี)
  • อ่างเก็บน้ำบ้านโคกกลาง  บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ต.ปลาปาก
  • สวนรุกขชาติวัดคณิศรธรรมมิการาม หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก

  ปูชนียสถาน

  • พระธาตุมหาชัย  (วัดพระธาตุมหาชัย ต.มหาชัย)
  • วัดป่าอรัญญคาม หมู่ที่ 2 ต.มหาชัย
  • วัดจันทิยาวาส  บ้านหนองแสง ต.นามะเขือ

  ข้อมูลการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสถานบริการ

  ตาราง  3  แสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสถานบริการ


  ลำดับ    สถานบริการ    เขตตำบล    มบ.ที่รับผิดชอบ        หลังคาเรือน    ประชากร        รวม

                                                                                 ชาย    หญิง   

  • โรงพยาบาลปลาปาก    ปลาปาก        16    2,266    5,064    5,084    10,148
  • สถานีอนามัยกุตาไก้    กุตาไก้            9    1,284    3,423    3,409    6,832
  • สถานีอนามัยมหาชัย    มหาชัย            8    1,219    2,873    2,857    5,730
  • สถานีอนามัยหนองฮี    หนองฮี            9    1,300    2,745    2,852    5,597
  • สถานีอนามัยโคกสูง    โคกสูง            10    1,213    2,684    2,688    5,372
  • สถานีอนามัยโคกสว่าง    โคกสว่าง        8    962    2,374    2,361    4,735
  • สถานีอนามัยโพนสวาง    นามะเขือ        4    643    1,732    1,738    3,470
  • สถานีอนามัยนาดอกไม้    หนองฮี–กุตาไก้    6    810    1,921    1,957    3,878
  • สถานีอนามัยหนองเทาใหญ่    หนองเทาใหญ่    8    604    1,732    1,738    3,470
  • สถานีอนามัยนามะเขือ    นามะเขือ        7    503    1,270    1,247    2,517

      รวม                85    10,804    25,575    25,767    51,342

  ที่มา  :   ข้อมูลกลางปี 2550 อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

             สถานบริการที่รับผิดชอบจำนวนประชากรมากที่สุด คือ โรงพยาบาล  ปลาปาก จำนวน 2,266  หลังคาเรือน ประชากรรวม  10,148   คน รองลงมา คือ สถานีอนามัยกุตาไก้ จำนวน  1,284  หลังคาเรือน  จำนวน  6,832  คนและสถานีอนามัยมหาชัย  1,219  หลังคาเรือน จำนวน  5,730  คน ตามลำดับ









  สงวนลิขสิทธิ์โดย © All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2011-04-13 (4934 คนอ่าน)

  [ ย้อนกลับ ]



  Themes by websurin