• หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • แผนพัฒนา 3 ปี(รพสต.)
 • ฐานข้อมูล อสม. ปี 2558
 • บันทึกการประชุม
 • ประวัติการลา
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2559
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2559
 • ระบบบริหารโครงการ สสจ.58
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ
 • ระเบียบงานบริหาร
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สสจ.นครพนม.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.บ้านแพง

 • บริการฝากข่าวหรือไฟล์เข้า Locker
  หัวข้อ

  ข้อความข่าว
  (ไม่เกิน 255 อักษร)

  ฝากไฟล์ข้อมูล*
  ชื่อไฟล์ให้เป็นอักษรอังกฤษ ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษ และเว้นวรรค
  หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อซ้ำไฟล์เดิม เพราะจะทับไฟล์เดิม
  ผู้ฝาก
  ฝากให้แก่
  รพ.สต.หนองฮี  รพ.สต.กุตาไก้  รพ.สต.บ้านนาดอกไม้  รพ.สต.โคกสว่าง 
  รพ.สต.โคกสูง  รพ.สต.มหาชัย  รพ.สต.นามะเขือ  รพ.สต.บ้านโพนสวาง 
  รพ.สต.หนองเทาใหญ่  รพช.ปลาปาก  สสอ.ปลาปาก
   
   
  *เฉพาะฝากไฟล์ข้อมูล ระบุ UserName Password
  Themes by websurin