• หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • แผนพัฒนา 3 ปี(รพสต.)
 • ฐานข้อมูล อสม. ปี 2558
 • บันทึกการประชุม
 • ประวัติการลา
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2559
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2559
 • ระบบบริหารโครงการ สสจ.58
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ
 • ระเบียบงานบริหาร
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สสจ.นครพนม.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.บ้านแพง

 • แผนผังหน่วยงาน
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  Click เพื่อดูประวัติ
  บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายอาทิตย์ สุทธิสาร
  สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  Click เพื่อดูประวัติ
  ธวัชชัย แสงจันทร์
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  ประนมพร เจริญศรี
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  วัชรพงษ์ คำเชียง
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  วาสนา ดวงขำทวีสุข
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสุทธิณี เคนนาดี
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  Themes by websurin