• หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • แผนพัฒนา 3 ปี(รพสต.)
 • ฐานข้อมูล อสม. ปี 2558
 • บันทึกการประชุม
 • ประวัติการลา
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2559
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2559
 • ระบบบริหารโครงการ สสจ.58
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ
 • ระเบียบงานบริหาร
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สสจ.นครพนม.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.บ้านแพง

 • แผนผังหน่วยงาน
  หน่วยงานในสังกัด
  Click เพื่อดูประวัติ
  รพ.สต.หนองฮี
  Click เพื่อดูประวัติ
  รพ.สต.หนองฮี
  นายพรชัย พรหมบุตร
  ผอ.รพ.สต.หนองฮี
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางพินโย มีโชติ
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายอภิชาติ ขันตี
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวแคทรียา สุวรรณไตรย์
  นักวิชาการสาธารณสุข
  Click เพื่อดูประวัติ
  รพ.สต.กุตาไก้
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxx
  ผอ.รพ.สต.xxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  รพ.สต.นาดอกไม้
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxx
  ผอ.รพ.สต.xxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  รพ.สต.โคกสว่าง
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxx
  ผอ.รพ.สต.xxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  รพ.สต.โคกสูง
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxx
  ผอ.รพ.สต.xxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  รพ.สต.มหาชัย
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxx
  ผอ.รพ.สต.xxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  รพ.สต.นามะเขือ
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxx
  ผอ.รพ.สต.xxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  รพ.สต.โพนสวาง
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxx
  ผอ.รพ.สต.xxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  รพ.สต.หนองเทาใหญ่
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxx
  ผอ.รพ.สต.xxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxx
  Click เพื่อดูประวัติ
  xxxxx xxxxxx
  xxxxxxxxxxxx  Themes by websurin