• หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • แผนพัฒนา 3 ปี(รพสต.)
 • ฐานข้อมูล อสม. ปี 2558
 • บันทึกการประชุม
 • ประวัติการลา
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2559
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2559
 • ระบบบริหารโครงการ สสจ.58
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ
 • ระเบียบงานบริหาร
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สสจ.นครพนม.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.บ้านแพง


 • คำสั่ง ระเบียบ

  1 :
  มอบอำนาจผู้ว่าราชการ 06-12-2555(1 คนอ่าน)  
  09/05/2013
  2 :
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการ 2554(1 คนอ่าน)  
  18/03/2013
  3 :
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการ 2554(0 คนอ่าน)  
  07/03/2013
  4 :
  คำสั่งที่9/2556เตรียมการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข(0 คนอ่าน)  
  04/03/2013
  5 :
  คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิืบัติงานเวรยามรักษาพยาบาล ปี 2556(2 คนอ่าน)  
  13/02/2013
  6 :
  คำสั่งให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 2556(0 คนอ่าน)  
  13/02/2013
  7 :
  คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน ปี 2556(0 คนอ่าน)  
  13/02/2013
  8 :
  คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(7 คนอ่าน)  
  13/02/2013
  9 :
  ระเบียบพัสดุสำนักนายรัฐมนตรี ฉบับที่ 7 ปี 2552 (3 คนอ่าน)  
  25/05/2011
  10 :
  คำสั่งมอบอำนาจให้นายอำเภอที่643/2554(10 คนอ่าน)  
  25/05/2011
  11 :
  คำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 844/2554 มอบอำนาจให้ สสอ(12 คนอ่าน)  
  23/05/2011
  12 :
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจุดให้บริการแพทย์แผนไทย(4 คนอ่าน)  
  18/04/2011
  13 :
  คำสั่งการให้บริการแพทย์แผนไทยในจุดบริการ(1 คนอ่าน)  
  12/04/2011

   

  รวม 13 รายการ 1 หน้า : 1 << หน้าแรก >>
  Themes by websurin