• หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • แผนพัฒนา 3 ปี(รพสต.)
 • ฐานข้อมูล อสม. ปี 2558
 • บันทึกการประชุม
 • ประวัติการลา
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2559
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2559
 • ระบบบริหารโครงการ สสจ.58
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ
 • ระเบียบงานบริหาร
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สสจ.นครพนม.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.บ้านแพง


 • หน้าแรก » »   มาใหม่พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

  " "

  2.ปฏิบัติราชการสนองนโยบายผู้บังคับบัญชา ยึดระเบียบ ข้อบังคับ และ วินัยข้าราชการ ตามหลักธรรมมาภิบาลเพื่อประชาชน
  3.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ทำงานและบ้านพักเอื้อต่อการบริการและเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน
  4.มุ่งมั่นและพัฒนางานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพของอำเภอปลาปาก และจังหวัดนครพนมให้บรรลุเป้าหมายและเกิดความเป็นเลิศ
  5.บุคลากรเป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ เป็นคน ดี เก่ง แข็งแรง อดทน ซื่อสัตย์ มีสัมพันธภาพที่ดีกับภาคีเครือข่าย ส่งผลต่อการบูรณาการงานและการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
  6.เร่งรัด พัฒนางานที่สนับสนุนงบประมาณ และขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนางาน (การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอื่นๆ)
  7.เสริมสร้างและพัฒนานวัตกรรม เพื่อเอื้อต่อการพัฒนางาน อีกทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกระดับ
  8.การพัฒนางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) ที่มุ่งการประหยัด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวงจรพัฒนาคุณภาพ (PDCA-SP. : Planning Doing Checking Acting Standard Promotion) ให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์งานของ รพ.สต. เช่น ผ่านทาง FB LINE ภาพกิจกรรมต่างๆ
  9.เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุขเพื่อคุณภาพงานทุกรูปแบบ ด้วยความยุติธรรม มีความสุข ภายใต้หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ งานบริหาร
  หลักการ
  1.สร้างศรัทธา
  2.เน้นเชิงรุก pt กลุ่มต่างๆ ต้องได้รับการดูแลเยี่ยมบ้าน
  3.มีมาตรฐาน ในงานต่างๆ
  4.ประสานภาคีเครือข่าย
  โดย :  
  วันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 10:34:30 น.
  อ่าน 409 ครั้ง
  ความคิดเห็น 0 ครั้ง
  คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
  ข่าวล่าสุด
   นโยบายในการป้องกันและปราบป...
  01 ก.พ. 2560
   ประกาศนโยบายคุณธรรมและความ...
  01 ก.พ. 2560
   ระบบการประชุม E-MEETING
  29 ม.ค. 2558
   นโยบายของสาธารณสุขอำเภอปลา...
  27 ม.ค. 2558
  ทั้งหมด
  ข่าวยอดนิยม
   ระบบการประชุม E-MEETING
  29 ม.ค. 2558
   นโยบายของสาธารณสุขอำเภอปลา...
  27 ม.ค. 2558
   นโยบายในการป้องกันและปราบป...
  01 ก.พ. 2560
   ประกาศนโยบายคุณธรรมและความ...
  01 ก.พ. 2560
  ทั้งหมด
  กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ  Themes by websurin