• หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • แผนพัฒนา 3 ปี(รพสต.)
 • ฐานข้อมูล อสม. ปี 2558
 • บันทึกการประชุม
 • ประวัติการลา
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2559
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2559
 • ระบบบริหารโครงการ สสจ.58
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ
 • ระเบียบงานบริหาร
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สสจ.นครพนม.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.บ้านแพง

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  403 :
  แบบประเมิน ITA สำหรับประเมินผู้รับเหมา/รายชื่อร้านค้าที่เราซื้อของด้วย(138 reads)  
  04/02/2016
  402 :
  แบบประเมิน ITA ประเมินข้าราชการทุกคน(196 reads)  
  04/02/2016
  401 :
  ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (4 กพ.59)(164 reads)  
  04/02/2016
  400 :
  ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน สสอ.ปลาปาก ครั้งที่ 1/2559(137 reads)  
  06/01/2016
  399 :
  ตารางค่ารถโดยสารประจำทาง สำหรับอ้างอิงในการเบิกจ่ายการไปราชการ(133 reads)  
  06/01/2016
  398 :
  คู่มือบัญชี เกณฑ์คงค้าง รพสต.(132 reads)  
  29/12/2015
  397 :
  เอกสารอบรม การบริหารพัสดุ ว่าด้วยความโปร่งใสของการดำเนินงาน(133 reads)  
  29/12/2015
  396 :
  เอกสารประกอบการอบรม ว่าด่วยการเรี่ยไร(116 reads)  
  29/12/2015
  395 :
  ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน สสอ.ปลาปาก ครั้งที่ 12/2558(170 reads)  
  15/12/2015
  394 :
  สำเนาคำสั่งการบรรจุข้าราชการใหม่ 3472/2558 ลว 20 พย 58(165 reads)  
  14/12/2015
  393 :
  แบบฟอร์มทดลองราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่(159 reads)  
  14/12/2015
  392 :
  ขอให้ส่งรายชื่อ อสม.ดีเด่น ปี 2558 (183 reads)  
  25/11/2015
  391 :
  สรุปประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558(151 reads)  
  09/11/2015
  390 :
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก สสจ.นครพนม(165 reads)  
  02/11/2015
  389 :
  หนังสือราชการ จาก สสจ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ(166 reads)  
  02/11/2015
  388 :
  หนังสอแนวปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง การใช้บัตรเติมน้ำมัน(114 reads)  
  02/11/2015
  387 :
  การดำเนินการตรวจคัดกรองส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(119 reads)  
  02/11/2015
  386 :
  คำสั่งมอบอำนาจ ผวจ. 2840/2558 6 ตค 2558(124 reads)  
  27/10/2015
  385 :
  ขอข้อมูลประกอบการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)(166 reads)  
  06/08/2015
  384 :
  สรุปบันทึกการประชุม สสอ.ปลาปาก ครั้งที่ 6/2558(203 reads)  
  03/08/2015
  383 :
  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 2558 คลัง data mart(205 reads)  
  21/07/2015
  382 :
  ทะเบียนครุภัณฑ์ 2557(182 reads)  
  21/07/2015
  381 :
  แบบฟอร์มประเมินมาตรฐานการนวดไทย(191 reads)  
  08/07/2015
  380 :
  บันทึกการประชุมครั้งที่5-58 วันที่ 3 มิย 58(201 reads)  
  03/07/2015
  379 :
  บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2558 วันที่ 15 พค 58(228 reads)  
  03/06/2015
  378 :
  บันทึกการประชุม ครั้งที่ 3/2558 ประจำเดือนเมษายน2558(250 reads)  
  15/05/2015
  377 :
  ตัวอย่างหนังสือราชการ ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง / ใบลาต่างๆ (272 reads)  
  29/04/2015
  376 :
  สรุปวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 3 มีนาคม 58(289 reads)  
  03/03/2015
  375 :
  บันทึกการประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2558 (256 reads)  
  03/03/2015
  374 :
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ปี 2558(269 reads)  
  27/02/2015
  373 :
  แบบ checklist งาน สช / ยาเสพติด / รพ.สต.ติดดาว / บริหารยุทธศาสตร์(297 reads)  
  18/02/2015
  371 :
  แบบ CHECK LIST งานบริหาร คุณวาสนา ปี 2558(312 reads)  
  18/02/2015
  370 :
  template เตรียมการประเมินตำบลจัดการสุขภาพ งาน สช. 6.1(252 reads)  
  18/02/2015
  369 :
  แบบ CHECK LIST งานควบคุมภายใน ปี 2558(264 reads)  
  16/02/2015
  368 :
  คำสั่ง คปสอ. อนามัยแม่และเด็ก ปี 2558(244 reads)  
  13/02/2015
  366 :
  แบบสัญญายืมเงิน ฉบับใหม่ ที่ สสจ.กำหนด(266 reads)  
  13/02/2015
  365 :
  แบบฟอร์มควบคุมการตัดงบเงินบำรุง ของ รพ.สต. แนบปะหน้ามาพร้อมขออนุมัติต่างๆ (272 reads)  
  09/02/2015
  364 :
  ส่งสำเนาคำสั่งอยู่เวรยาม/รปภ/ปฏิบัติงานเชิงรุก/ศูนย์พึ่งได้(252 reads)  
  09/02/2015
  363 :
  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการทั้ง ยุทธศาสตร์ งานประจำ / ลงข้อมูล/พิมพ์ ส่ง สสอ. พร้อมไฟล์ทางเมล์(254 reads)  
  02/02/2015
  362 :
  ส่งสำเนาคำสั่งการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน/ยุทธศาสตร์ ของจนท.สสอ.(265 reads)  
  19/01/2015
  361 :
  แบบประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. การแพทย์แผนไทย ส่งภายในวันที่ 15 มค 58(232 reads)  
  12/01/2015
  360 :
  อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (เมษายน ๒๕๕๗) การฝึกอบรม สัมมนาฯ(276 reads)  
  14/11/2014
  359 :
  หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มีนาคม ๒๕๕๗)(254 reads)  
  14/11/2014
  358 :
  ราคากลางครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง เดือนมีนาคม 2557(261 reads)  
  14/11/2014
  357 :
  เงื่อนไขในการใช้เงินบำรุง ปี 2558(249 reads)  
  05/11/2014
  356 :
  หลักเกรพืและแนวทางในการจัดทำแผนเงินบำรุง ปี 2558(242 reads)  
  05/11/2014
  355 :
  one page paper สำหรับ ขรก พกส ลจชค ส่งทุกวันสิ้นเดือนเป็นรายบุคคล(358 reads)  
  28/10/2014
  354 :
  profile ตัวชี้วัดพิเศษของผู้บริหาร 7 รายการ (361 reads)  
  28/10/2014
  352 :
  รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง (ส่งทุกเดือน เริ่ม ตค 57) เพื่อจะส่ง สตง.(243 reads)  
  28/10/2014
  351 :
  การคัดเลือก อสม.ดีเด่น 10 สาขา (240 reads)  
  21/10/2014

   

  Total 389 Record 8 Page : 1 [2][3][4][5][6][7][8] Next >> << Home >>
  Themes by websurin